Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, die het dagelijks bestuur vormen, een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De voorzitter geeft leiding aan de stichting en zit de vergaderingen voor. De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, het notuleren van de vergaderingen en de archivering van de stichting. De penningmeester verzorgt de financiële administratie. Hij maakt jaarlijks aan het einde van het boekjaar (kalenderjaar) een jaarrekening, t.w. een staat van baten en lasten en een balans, op, alsmede een begroting voor het daaropvolgende kalenderjaar.
Het bestuur laat zich bijstaan door een door haar te bepalen aantal leden, die vrijwilligerswerk verrichten.

Namen van het bestuur

Peter Janse de JongeVoorzitter
[vacant]Secretaris
Huub EssenbergPenningmeester

Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging of salaris voor door hen verrichte werkzaamheden.