Financieel overzicht

In het financieel overzicht wordt de balans en de staat van baten en lasten gepubliceerd per boekjaar. Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar. Uiterlijk 1 juli van een lopend kalenderjaar worden de nieuwe gegevens van het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd.

Balans 2016

ActivaPassiva
Banksaldo

5.014,36

Eigen vermogen

53.483,73

Spaarsaldo

45.456,49

Schulden

-

Uitstaand vermogen

3.012,88

Bezittingen

Totaal

53.483,73

53.483,73

Exploitatiesaldo

Kalenderjaar20162015
BatenDonaties en giften

17.096,43

21.181,84

Ontvangen rentes

213,99

313,99

Overige inkomsten

75,80

Totaal Baten

17.310,42

21.571,63

LastenHulp aan cliënten

14.126,37

17.698,93

Beheer en admin. kosten

1.113,08

1.469,71

Leningen (afwaardering)

505,54

1.655,00

Bezittingen (afschrijving)

42,50

Totaal Lasten

15.744,99

20.866,14