Financieel overzicht

In het financieel overzicht wordt de balans en de staat van baten en lasten gepubliceerd per boekjaar. Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar. Uiterlijk 1 juli van een lopend kalenderjaar worden de nieuwe gegevens van het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd.

Balans 2017

ActivaPassiva
Banksaldo667,62Eigen vermogen52.767,62
Spaarsaldo51.000,00Schulden-
Uitstaand vermogen1.100,00
Bezittingen-
Totaal52.767,6252.767,62

Exploitatiesaldo

Kalenderjaar20172016
BatenDonaties en giften16.298,3017.096,43
Ontvangen rentes83,42213,99
Overige inkomsten-
Totaal Baten16.381,7217.310,42
LastenHulp aan cliënten13.736,4514.126,37
Beheer en admin. kosten978,501.113,08
Leningen (afwaardering)2.382,88505,54
Bezittingen (afschrijving)--
Totaal Lasten17.097,8315.744,99